Description

Vostane boje 1/12 ? 8mmx 90mm intezivne boje, izuzetno otprne na lom, u omotu